Politologický klub se, po oslovení spolku Klubu mladých politologů (Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE) a spolku Mladí občané (sdružující studenty z několika českých vysokých škol se zájmem o vztah občanů ke státu a k veřejnému dění), rozhodl aktivně zapojit do občanské vzdělávací platformy s názvem „Stužák“ – studenti žákům.

Cílem tohoto projektu je skrze alternativní způsoby výuky povzbudit zájem žáků českých středních škol a gymnázií o veřejné a politické dění v České republice. Politologický klub si je na základě aktuálních výzkumů (např. OECD z října 2016) vědom toho, že v ČR se o politické dění nezajímá více jak polovina populace ve věkovém rozmezí 15-29 let. Toto shledáváme jako alarmující zejména kvůli často opakovaným tvrzením z řad dotazované části populace, že politické a veřejné dění nelze nijak výrazně ovlivnit a tudíž nemá význam se o angažování ve veřejném životě a o chod státu zajímat. Bez ohledu na praktické zaměření budoucích absolventů středních škol považujeme za více než podstatné zvýšit úroveň občanské gramotnosti a především informovanosti o občanských právech, povinnostech a možnostech participace.

V praxi nabídne Stužák středním školám zajímavý alternativní způsob výuky v rámci středoškolského předmětu Základy společenských věd, a to samozřejmě v souladu s rámcovým vzdělávacím programem středních škol a gymnázií. Jsme přesvědčeni, že interaktivní vedení výuky formou her a workshopů dokáže u žáků vzbudit zájem, a především přiblížit reálné politické dění, aniž by došlo k přílišnému zahlcení vědomostmi či znechucení té skupiny žáků, kteří se o občanskou informovanost, veřejné dění či kritické myšlení zajímají opravdu jen okrajově. Jednotlivé spolky zapojené v takovém projektu již nyní vytvářejí konkrétní simulace a scénáře odpovídající navrženým workshopům a zpřesňují, jak by taková výuka měla probíhat. Středním školám a vyučujícím předmětu ZSV bude poskytnuta nabídka, tzv. „Společenskovědní menu“, a dále podklady pro jednotlivé tematické okruhy zahrnující převážně člověka jako občana ve státě s důrazem na možnosti jeho zapojení a praktického využití občanského mínění ve společnosti. S důrazem na kvalitativní formát projektu bude dbáno na odpovídající pedagogické proškolení studentů jednotlivých spolků participujících v této vzdělávací platformě. Ačkoliv je projekt teprve v přípravné fázi, počítáme s oficiálním uvedením celého záměru již od příštího školního roku 2017/2018.

Politologický klub se zatím zaměřil na zpracování tématu globálního světa a mezinárodních vztahů, neboť chceme zkušeností z aktuálních mezinárodních situací a potencionálních hrozeb zdůraznit a podpořit zájem společnosti o širší jevy a důsledky plynoucí z mezinárodního prostředí, která se na první pohled nemusí zdát středoškolským studentům relevantní. Na modelových situacích chceme názorně ukázat propojení a souvislost občanské informovanosti, vůle a zapojení v otázkách, které mohou ovlivnit národní vystupování a jednání daného státu. Hlavním poselstvím těchto našich aktivit je vzbudit v mladých lidech zájem o svět kolem sebe a ukázat jim, že svět, ve kterém žijeme, funguje v daleko širších souvislostech, než by se optikou české kotliny mohlo zdát.

Společně s ostatními spolky věříme v pozitivní přínos pro budoucí českou občanskou společnost a již nyní se těšíme na přímou spolupráci se středními školami a gymnázii po celé České republice.

V případě dotazů a zájmu o podrobnosti ohledně projektu Stužák, možnostech zapojení či jiných připomínek máte možnost se obrátit na info@pkfsvuk.cz, případně na stránky spolku KMV www.politologove.cz/stuzak nebo na stránky spolku Mladí občané www.mladiobcane.cz

Lukáš Veselý, Politologický klub FSV UK

Foto: Klub mladých politologů, Stužák